Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Joanna Kokot-Ciszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 68 453 73 00

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Agata Bobrowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 68 453 73 00

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
 2. może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;
 3. dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub bezpieczeństwa:
  a. produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek;
  b. żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit.
 4. opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;
 5. organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 6. nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję;
 7. tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych.

 

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Lekarza należy:

 1. udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu i upoważnienia;
 2. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Wojewódzkiego Lekarza w postępowaniu przed organami państwowymi i sądowymi;
 3. wydawanie w razie konieczności Powiatowym Lekarzom poleceń dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania oraz żądanie od nich informacji o całym zakresie działania Powiatowego Inspektoratu;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków Powiatowego Lekarza lub jego Zastępcy, jeżeli jego działalność lub działalność kierowanego przez niego Powiatowego Inspektoratu może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne na obszarze właściwości tego organu i wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zawieszonego organu;
 5. podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze innego powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami;
 6. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy oraz ich Zastępców.

 

W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Wojewódzkiego Lekarza.

W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza, zgodnie z zasadami określonymi w treści upoważnienia.

 

 

Wojewódzkiemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

 1. Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt;
 2. Zespół ds. Audytu Kontroli Urzędowych;
 3. Zespół ds. Finansowo-Księgowych;
 4. Zespół ds. Administracyjnych;
 5. Zespół ds. Obsługi Prawnej;
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Zakład Higieny Weterynaryjnej.

 

Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza bezpośrednio podlega:

 1. Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz, Utylizacji oraz Nadzoru Farmaceutycznego