Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 68 453 73 00

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Agata Bobrowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 68 453 73 00

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
 2. może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;
 3. dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub bezpieczeństwa:
  a. produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek;
  b. żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
 4. opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;
 5. organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 6. nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję;
 7. tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych.

 

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii należy:

 1. udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;
 2. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami;
 3. wydawanie w razie konieczności powiatowym lekarzom weterynarii poleceń dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania oraz żądanie od nich informacji o całym zakresie działania powiatowego inspektoratu weterynarii;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków powiatowego lekarza weterynarii lub jego zastępcy, jeżeli jego działalność lub działalność kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne na obszarze właściwości tego organu i wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zawieszonego organu;
 5. podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze innego powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami;
 6. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec powiatowych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców.

 

W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zgodnie z zasadami określonymi w treści upoważnienia.

 

 

Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlega:

 1. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Kontroli Urzędowych;
 2. Zespół ds. Finansowo-Księgowych;
 3. Zespół ds. Administracyjnych;
 4. Zespół ds. Obsługi Prawnej;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Obronnych
 6. Zakład Higieny Weterynaryjnej.

 

Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlega:

 1. Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt;
 2. Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności;
 3. Zespół ds. Pasz i Utylizacji;
 4. Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznego.