STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W
ZIELONEJ GÓRZE

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze działa na podstawie niniejszego Statutu, Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, z późn. zm.);

4) zarządzenia Nr I Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz.3, z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii — należy przez to rozumieć Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;

2) Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;

3) Inspektoracie — należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.

§ 3.1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Zielona Góra.

2. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo lubuskie.

§ 4. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest dysponentem drugiego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3. Zakres zadań Zastępcy określa regulamin organizacyjny Inspektoratu.

4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

5. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza

Weterynarii.

§ 6. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

2) zespół do spraw bezpieczeństwa żywności;

3) zespół do spraw pasz, utylizacji;

4) zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego;

5) samodzielne stanowisko do spraw audytu kontroli urzędowych;

6) zespół do spraw finansowo - księgowych;

7) zespół do spraw administracyjnych;

8) zespół do spraw obsługi prawnej;

9) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych;

10) zakład higieny weterynaryjnej.

§ 7. Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 8. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Inspektoratu, w tym także szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze
  2. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - wersja dostępna
  3. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2015 r w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze
  4. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze
  5. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze
  6. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 09 sierpnia 2022 r w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze