STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W
ZIELONEJ GÓRZE


§ 1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze działa na podstawie niniejszego Statutu, Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 1 12, poz. 744, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr
  31, poz. 206, z późn. zm.);
 4. zarządzenia Nr I Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz.3, z późn. zm.)

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii — należy przez to rozumieć Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza
  Weterynarii;
 2. Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 3. Inspektoracie — należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.

§ 3.1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Zielona Góra.

2. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo lubuskie.

§ 4.1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest dysponentem drugiego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
3. Zakres zadań Zastępcy określa regulamin organizacyjny Inspektoratu.
4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
5. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

§ 6. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;
 2. zespół do spraw audytu kontroli urzędowych;
 3. zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego;
 4. zespół do spraw finansowo - księgowych;
 5. zespół do spraw administracyjnych;
 6. zespół do spraw obsługi prawnej;
 7. samodzielne stanowisko do spraw informacji niejawnych i do spraw obronnych
 8. zakład higieny weterynaryjnej.

§ 7. Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.
§ 8. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Inspektoratu, w tym także szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze