CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH
Lp   Rodzaj badań cena 
netto PKWiU vat  brutto
I Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego
1 Pobranie materiału do badań, utylizacja
  1 pobranie materiału do badań        
a/ od ptaka w wieku do 7 dni życia 4,63 75.00 8% 5,00
b/ od ptaka w wieku powyżej 7 dni życia 11,11 75.00 8% 12,00
c/ od zwierzęcia futerkowego 11,11 75.00 8% 12,00
2 utylizacja za 1 kg 7,41 75.00 8% 8,00
2 Badania bakteriologiczne materiału patologicznego od 1 zwierzęcia
1 preparat bezpośredni z dostarczonego materiału 13,89 75.00 8% 15,00
2 wielokierunkowe z wyjątkiem ptaków (warunki tlenowe) 38,89 75.00 8% 42,00
3 wielokierunkowe ptaka (warunki tlenowe):        
a/ narządy wewnętrzne ptaka w wieku do 7 dni życia 16,67 75.00 8% 18,00
b/ narządy wewnętrzne ptaka w wieku powyżej 7 dni życia 33,33 75.00 8% 36,00
c/ wymazu  16,67 75.00 8% 18,00
4 jednokierunkowe (Clostridium, ORT i inne) 33,33 75.00 8% 36,00
5 moczu z oznaczeniem ogólnej liczby bakterii 50,00 75.00 8% 54,00
3 Badania w kierunku Salmonella
1 pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej z dostarczonej partii        
a/ ptaków w wieku do 7 dni życia 16,67 75.00 8% 18,00
b/ ptaków w wieku powyżej 7 dni życia 44,44 75.00 8% 48,00
c/ jaj, zamarłych zarodków 33,33 75.00 8% 36,00
2 wykrywanie 48,15 75.00 8% 52,00
  potwierdzenie 90,74 75.01 8% 98,00
4 Oznaczanie lekooporności szczepu
1 metoda dyfuzyjno-krążkowa 27,78 75.00 8% 30,00
2 w zmodyfikowanej atmosferze (beztlenowej) 50,00 75.00 8% 54,00
3 metoda automatyczna wg systemu Micronaut  50,00 75.00 8% 54,00
5 Badania parazytologiczne /1 próbka/
1 preparat bezpośredni z dostarczonego materiału 13,89 75.00 8% 15,00
2 metoda flotacji i sedymentacji 32,41 75.00 8% 35,00
3 metoda flotacji 23,15 75.00 8% 25,00
4 metoda mikroskopowa (zeskrobiny, wymazy z wola – próbka zbiorcza do 5 szt.) 20,37 75.00 8% 22,00
5 badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania 55,56 75.00 8% 60,00
6 Badania mykologiczne
1 preparat bezpośredni z dostarczonego materiału 13,89 75.00 8% 15,00
2 metoda hodowlana:        
a/ wyściółka, mleko, wymaz i inne 22,22 75.00 8% 24,00
b/ zeskrobiny w kierunku dermatofitów 38,89 75.00 8% 42,00
II   Badania serologiczne
  1 Badanie metodą ELISA w kierunku EBB:
a/ próbka pulowana /pula do 10 szt./ 41,67 75.00 8% 45,00
b/ próbka pojedyncza 20,37 75.00 8% 22,00
2 Inne badania metodą ELISA
a/ 1-50 próbek 33,33 75.00 8% 36,00
b/ 51-90 próbek 27,78 75.00 8% 30,00
c/ powyżej 90 próbek 20,37 75.00 8% 22,00
3 Badanie metodą OWD 20,37 75.00 8% 22,00
4 Odczyn kwaśnej aglutynacji płytkowej /OKAP/, aglutynacja płytkowa 7,41 75.00 8% 8,00
5 Test aglutynacji probówkowej /OA/ 18,52 75.00 8% 20,00
6 Badanie serologiczne koni:
a/ metoda mikro OWD - zaraza stadnicza 41,67 75.00 8% 45,00
b/ metoda OWD - nosacizna 25,93 75.00 8% 28,00
c/ metoda AGID - NZK 21,30 75.00 8% 23,00
7 Diagnostyka chorób zakaźnych metodą rt-RT PCR /jeden kierunek/ - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownią        
a/ za 1 próbkę 277,78 75.00 8% 300,00
b/ od 2-5 próbek 244,44 75.00 8% 264,00
c/ od 6 -10 próbek 200,00 75.00 8% 216,00
d/ powyżej 10 próbek 177,78 75.00 8% 192,00
III Badania mikrobiologiczne żywności, pasz i prób środowiskowych
  1 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych 26,83 71.20 23% 33,00
2 Wykrywanie Salmonella spp:
a/ metoda klasyczna - próbka pojedyńcza 42,28 71.20 23% 52,00
b/ metoda klasyczna – próbka zbiorcza 146,34 71.20 23% 180,00
c/ metoda PCR 73,17 71.20 23% 90,00
  d/ potwierdzenie 78,86 71.20 23% 97,00
3 Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:
a/ wykrywanie obecności – metoda klasyczna - próbka pojedyńcza 59,35 71.20 23% 73,00
b/ wykrywanie obecności metoda klasyczna – próbka zbiorcza 215,45 71.20 23% 265,00
c/ wykrywanie obecności – metoda PCR 113,01 71.20 23% 139,00
d/ oznaczanie liczby metodą płytkową 51,22 71.20 23% 63,00
  e/ potwierdzenie 70,73 71.20 23% 87,00
4 Badanie w kierunku Escherichia coli:
a/ wykrywanie obecności 29,27 71.20 23% 36,00
b/ oznaczanie liczby metodą płytkową  39,84 71.20 23% 49,00
5 Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:
a/ wykrywanie obecności 29,27 71.20 23% 36,00
b/ oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby /NPL/ 58,54 71.20 23% 72,00
c/ oznaczanie liczby metodą płytkową 58,54 71.20 23% 72,00
6 Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:
a/ wykrywanie obecności 29,27 71.20 23% 36,00
b/ oznaczanie liczby bakterii metodą płytkową 39,84 71.20 23% 49,00
7 Oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku – metoda mikroskopowa 39,84 71.20 23% 49,00
8 Oznaczanie pozostałości antybiotyków lub innych substancji hamujących w mleku – test Delvotest 39,84 71.20 23% 49,00
9 Oznaczanie liczby gronkowców chorobotwórczych metodą płytkową  56,10 71.20 23% 69,00
10 Badanie w kierunku Campylobacter spp.
a/ wykrywanie obecności 126,83 71.20 23% 156,00
b/ wykrywanie – próbka zbiorcza 292,68 71.20 23% 360,00
c/ oznaczanie liczby metodą płytkową 130,08 71.20 23% 160,00
11 Wykrywanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących:
a/ wykrycie obecności 39,84 71.20 23% 49,00
b/ wykrycie obecności beztlenowców redukujących siarczany IV 39,84 71.20 23% 49,00
c/ wykrywanie obecności Clostridium perfringens  64,23 71.20 23% 79,00
12 Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej 15,45 71.20 23% 19,00
13 Oznaczanie liczby Bacillus cereus metodą płytkową 48,78 71.20 23% 60,00
14 Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni  39,84 71.20 23% 49,00
15 Oznaczanie bakterii z rodzaju Pseudomonas 39,84 71.20 23% 49,00
16 Wykonanie próby termostatowej 16,26 71.20 23% 20,00
17 Wykonanie próby szczelności 19,51 71.20 23% 24,00
18 Wykonanie próby organoleptycznej 19,51 71.20 23% 24,00
19 Wykonanie próby przechowalniczej 19,51 71.20 23% 24,00
IV Badania chemiczne żywności 
  1 Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów 78,05 71.20 23% 96,00
2 Oznaczanie zawartości polifosforanów dodanych /metodą klasyczną/ 88,62 71.20 23% 109,00
3 Oznaczanie zawartości polifosforanów metodą HTPLC 117,07 71.20 23% 144,00
4 Oznaczanie zawartości białka   64,23 71.20 23% 79,00
5 Oznaczanie zawartości tłuszczu 64,23 71.20 23% 79,00
6 Oznaczanie zawartości soli kuchennej  38,21 71.20 23% 47,00
7 Oznaczanie zawartości histaminy metodą HPLC 170,73 71.20 23% 210,00
a) cena za jedną próbkę
b) cena za 9 prób ( 9 próbek do oceny partii, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005). 1170,73 71.20 23% 1440,00
8 Oznaczanie stopnia zjełczenia tłuszczu:        
a/ za 1 wskaźnik 39,84 71.20 23% 49,00
b/ za 3 wskaźniki 107,32 71.20 23% 132,00
9 Liczba kwasowa 48,78 71.20 23% 60,00
10 Liczba nadtlenkowa 48,78 71.20 23% 60,00
11 Oznaczanie zawartości  pierwiastków – za każdy        
a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd/ 78,05 71.20 23% 96,00
b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej /Pb,Cd/ 88,62 71.20 23% 109,00
c/ HG-AAS- technika generacji wodorków /As,/ 92,68 71.20 23% 114,00
d/ CV-AAS- technika amalgamacji par  rtęci /Hg/ 78,05 71.20 23% 96,00
12 Oznaczanie zawartości skrobi:        
a/ w wyrobach garmażeryjnych 58,54 71.20 23% 72,00
b/ w wyrobach wędliniarskich /zgodnie z PN-85/A-82059 Przetwory mięsne wykrywanie i oznaczanie zawartości skrobi/ 273,17 71.20 23% 336,00
13 Oznaczanie zawartości wody 34,15 71.20 23% 42,00
14 Oznaczanie zawartości kolagenu 73,17 71.20 23% 90,00
15 Badanie na zafałszowanie mleka 34,15 71.20 23% 42,00
16 Oznaczanie popiołu 35,77 71.20 23% 44,00
17 Oznaczanie pH 19,51 71.20 23% 24,00
18 Oznaczanie kwasowości 29,27 71.20 23% 36,00
19 Oznaczanie skuteczności pasteryzacji 29,27 71.20 23% 36,00
20 Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności 19,51 71.20 23% 24,00
21 Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych 34,15 71.20 23% 42,00
22 Oznaczanie azotanów, azotynów w serach i w mleku w proszku 73,17 71.20 23% 90,00
V Badania chemiczne pasz
  1 Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków jonoforowych technika HPLC:        
a/ monenzyna 117,07 71.20 23% 144,00
b/ salinomycyna 117,07 71.20 23% 144,00
c) narazyna 126,83 71.20 23% 156,00
d/ lasalocid 117,07 71.20 23% 144,00
e) nikarbazyna 117,07 71.20 23% 144,00
f) semduramycyna 117,07 71.20 23% 144,00
g) monenzyna,narazyna,salinomycyna- za komplet 292,68 71.20 23% 360,00
2 Oznaczanie zawartości  pierwiastków – za każdy        
a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn,Fe, Mn, Pb, Cd/ 78,05 71.20 23% 96,00
b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej  /Pb,Cd/ 88,62 71.20 23% 109,00
c/ HG-AAS- technika generacji wodorków  /As, Se/ 92,68 71.20 23% 114,00
d/ CV-AAS- technika amalgamacji par rtęci  /Hg/ 78,05 71.20 23% 96,00
3 Oznaczanie zawartości fosforu 78,05 71.20 23% 96,00
4 Oznaczanie zawartości białka   64,23 71.20 23% 79,00
5 Oznaczanie zawartości tłuszczu 64,23 71.20 23% 79,00
6 Oznaczanie włókna 67,48 71.20 23% 83,00
7 Oznaczanie zawartości wody 34,15 71.20 23% 42,00
8 Oznaczanie zawartości popiołu  37,40 71.20 23% 46,00
9 Oznaczanie zawartości chlorków  38,21 71.20 23% 47,00
10 Oznaczenie homogeniczności pasz 360,16 71.20 23% 443,00
11 Oznaczenie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach 143,90 71.20 23% 177,00
12 Oznaczanie zawartości mocznika  74,80 71.20 23% 92,00
13 Oznaczanie stopnia rozdrobnienia 73,17 71.20 23% 90,00
14 Wykrywanie obecności i rodzaju  przetworzonego białka zwierzęcego metoda mikroskopowa 143,90 71.20 23% 177,00

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 21 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 sierpnia 2020 r.
  2. Załącznik do Zarządzenia nr 21 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 sierpnia 2020 r. - Cennik
  3. Zarządzenie nr 33 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 21 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika badań laboratoryjnych usługowych wykonywanych