KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Ochrona danych osobowych

W celu realizacji postanowień zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze jest Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65 - 306  Zielona Góra
tel. 68 453 73 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pani Anna Korczyc pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznym: (68) 4537304

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Pani/Pan zwraca się do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Pani/Pana profile.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,                  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Lubuski Lekarz Weterynarii.

 

V. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

VII Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII System monitoringu

1. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z systemu monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.