Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

         Z kolei z treści art. 241 kpa wynika, że przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze:

pocztą tradycyjną na adres:

  • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra

osobiście, w siedzibie:

  • Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze w Kancelarii ogólnej - na 1 piętrze budynku

mailem na adres:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poprzez elektroniczną Platformę  Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /WIW_ZIELONA_GORA/SkrytkaESP.

ustnie, w :

  • Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze w Kancelarii ogólnej - na 1 piętrze budynku

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Skargi wniesione do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze  rozpatruje Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Jeżeli Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Załatwienie skargi powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie skargowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym, nie przysługuje  od niego odwołanie. Skarga jest środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pod numerem telefonu: 68 453 73 00 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra.