Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.) ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Dotyczy to każdorazowego, dalszego sposobu wykorzystywania informacji sektora publicznego przez zainteresowaną osobę m.in. w publikacjach, usługach czy aplikacjach.

Wniosek można składać:

 1. w formie pisemnej:
  a. na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra,
  b. z wykorzystaniem faksu (+48 68 453 73 01);
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 3. e-mailem na adres Sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania dotyczące wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać co najmniej:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

 Termin rozpatrzenia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie, podmiot zobowiązany zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

Obowiązki podmiotu wykorzystującego ponownie informacje sektora publicznego

Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie internetowej www.wet.zgora.pl obowiązany jest do poinformowania o:

 1. źródle pochodzenia informacji np. strony lub rejestru, z której zostały pozyskane;
 2. czasie wytworzenia informacji;
 3. czasie pozyskania informacji od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze;
 4. przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej - jeżeli podlegała przetworzeniu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze może określić także inne warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, mającego cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134, z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie www.wet.zgora.pl , chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

Środki odwoławcze

W przypadku wydania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał od Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, ma prawo do złożenia, w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, sprzeciwu od oferty Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze po otrzymaniu sprzeciwu wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.