Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 05 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Lubiszyn, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 27 384 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 03 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023. poz. 393), w którym określono:

  • jako obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim, w gminie: Lubiszyn, miejscowości: Tarnów (część północna, przecinając na wschodzie i na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Lubiszyn), Lubiszyn (centralna część Lubiszyna, od strony południowo – wschodniej przecinając obszar leśny, poniżej drogi wojewódzkiej nr 130 na granicy administracyjnej z miejscowością Wysoka oraz granicy administracyjnej z miejscowością Tarnów), Wysoka (zachodnia część miejscowości od przecięcia granicy administracyjnej z miejscowością Lubiszyn do przecięcia z granicą administracyjną z miejscowością Ściechów), Ściechów (południowa część miejscowości Ściechów przecinając na wschodnie granicę administracyjną z miejscowością Wysoka a na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Gajewo), Gajewo (wschodnio – południowa część miejscowości, przecinając granicę administracyjne na wschodzie z miejscowością Ściechów na zachodzie z miejscowością Dzikowo), Brzeźno (dwie części na wschodzie miejscowości, graniczące z miejscowością Lubiszyn od strony wschodniej), Dzikowo (południowa część miejscowości, którą dookoła otacza granica administracyjna miejscowości Lubiszyn, oraz wschodnia część granicząca z miejscowością Ściechów),

  • jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), się teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim:

  1. w gminie Lubiszyn, miejscowości: Lubno, Łąkomin, Buszów, Smoliny, Staw, Kozin, Mystki, Ściechówek, Chłopiny, Marwice (część zachodnia miejscowości, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do przecięcia z drogą ekspresową S3, wzdłuż tej drogi do granicy administracyjnej z miejscowością Santocko), Baczyna (część północna wzdłuż ulicy Osiedlowej, przecinając drogę Wojewódzką nr 130, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do granicy administracyjnej z miejscowością Marwice),
  2. w gminie Bogdaniec, miejscowości: Stanowice, Racław (część północna do drogi Racław – Baczyna, do granicy administracyjnej z miejscowością Baczyna), Bogdaniec (od północno – zachodniej granicy administracyjnej z miejscowością Stare Dzieduszyce, po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Racław),
  3. w gminie Kłodawa, miejscowość: Santocko (osada leśna Rębowo do granicy administracyjnej z województwem Zachodniopomorskim),
  4. w gminie Witnica, miejscowości: Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce, Mosina, Nowiny Wielkie (zachodnia część miejscowości do drogi 132, do granicy administracyjnej z miejscowością Bogdaniec).
  • jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach uznano obszar całego powiatu gorzowskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski. Na obszarze tym obowiązuje nakaz utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz ten obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2023/393/akt.pdf